BY-ADI SANKARACHARYA.

1.SLOKAM:- PALLAVI.
BHAJAGOVINDAM BHAJAGOVINDAM

GOVINDAM BHAJA MOODAMATHE

SAMPRAPTHE SANNIHITHE KALE

NAHI NAHI RAKSHATHI DUMKRAJNAKARANNE. 

Popular posts from this blog

HINDU FASTS & FESTIVALS : 3-1-6.

All About Bharatiya Sanatana Dharmam otherwise known as Hinduism : 2.1.1.g) -2.

All About Bharatiya Sanatana Dharmam otherwise known as Hinduism : Ch-4.5.