BY-ADI SANKARACHARYA.

1.SLOKAM:- PALLAVI.
BHAJAGOVINDAM BHAJAGOVINDAM

GOVINDAM BHAJA MOODAMATHE

SAMPRAPTHE SANNIHITHE KALE

NAHI NAHI RAKSHATHI DUMKRAJNAKARANNE.