MAHAVAKYAM (VEDAVAKYAM):-

1.TATVAMASI :-Chandokyaopanisad- Samavedam.

2.AYAM ATMA BRAHMAH:-Mandakyopanisad, Atarvanavedam.

3.AHAM BRAHMASMI:-Yajurvedam.

4.PRJNANAM BRHAMAH:-Rigvedam.

Popular posts from this blog

All About Bharatiya Sanatana Dharmam otherwise known as Hinduism : Ch.6-1-1-i, ii.

HINDU FASTS & FESTIVALS : 3-1-6.

All About Bharatiya Sanatana Dharmam otherwise known as Hinduism : 2.1.1.g) -2.