MAHAVAKYAM (VEDAVAKYAM):-

1.TATVAMASI :-Chandokyaopanisad- Samavedam.

2.AYAM ATMA BRAHMAH:-Mandakyopanisad, Atarvanavedam.

3.AHAM BRAHMASMI:-Yajurvedam.

4.PRJNANAM BRHAMAH:-Rigvedam.